REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ ,,ŚWIĄTECZNIE POMAGAMY NA KILOGRAMY”

ORGANIZOWANEJ PRZEZ ELITE EXPEDITIONS SP. Z O.O., WEWSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM „AZYL” w BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

 • 1

CEL

Celem akcji charytatywnej ,, Wspieramy na kilogramy” jest wsparcie działalnościStowarzyszenia „Azyl” ul. Olszowa 4 w Białej Podlaskiej w realizacji jej celów statutowych, w szczególności zaś organizowanie i niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom.

 • 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin akcji  charytatywnej  ,,Świąteczenie pomagamy na kilogramy”określa  zasady  i warunki akcji charytatywnej ,,Świątecznie pomagamy na kilogramy”.
 2. Definicje:

Akcja – akcja charytatywna ,,Świątecznie pomagamy na kilogramy”;

Czas trwania Akcji – okres od dnia 06.12.2023 r. do dnia 20.12.2021 r.;

Elite – Elite Expeditions sp. z o.o.;

Regulamin – regulamin akcji charytatywnej “Świątecznie pomagamy na kilogramy”;

Uczestnicy – konsumenci dokonujący zakupów w sklepie internetowym deerdog.pl, przystępujący do Akcji.

 • 3

ORGANIZATOR I BENEFICJENT AKCJI

 1. Organizatorem Akcji jest: Elite Expeditions z siedzibą w Warszawie, przy ul. Janowskiego 26 142 B, 02 – 305 Warszawa, wpisana do rejestruprzedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SądRejonowy dla st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy podnumerem KRS: 0000080338, NIP: 1132330806 oraz REGON: 017427248.
 2. Beneficjentem Akcji jest: Stowarzyszenie Azyl z siedzibą w Białej Podlaskiej(00-145), ul. Olszowa 4, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznychzakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000006967, NIP: 5372063229, REGON: 030296359.
 • 4

ZASADY PRZEPROWADZENIA AKCJI

 1. Elite w ramach Akcji zobowiązuje się do przekazania na rzecz Beneficjenta 1 grama karmy suchej DeerDog (w różnych wariantach smakowych i wielkości chrupka) do każdego 1 zł (słownie: jeden) wydanego przez każdego z Uczestników na dowolne zakupy w sklepie internetowym deerdog.pl w trakcie trwania Akcji.
 2. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie w dniu następującym po dniu zakończenia Akcji zsumowana za okres trwania Akcji, a następnie przeliczona na ilość karmy suchej DeerDog, która zostanie przekazana Beneficjentowi w ramach darowizny na cele statutowe.
 1. Przekazanie karmy, o której mowa w 4 ust. 1 nastąpi w terminie do 31.12.2023 roku. Uczestnicy mogą przystąpić do Akcji przez Czas trwaniaAkcji.
 2. Uczestnicy będą poinformowani o końcowym efekcie Akcji w komunikacie na stronie internetowej deerdog.pl oraz w mediach społecznościowych.
 3. Informacja o której mowa powyżej, zawierać będzie ogólną ilość uzyskaną na rzecz Beneficjenta Akcji, o którym mowa w 3 ust. 2, bez podziału na kwoty uzyskane od każdego z Uczestników.
 4. Akcja może zostać skrócona lub odwołana, w szczególności w przypadkuzaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator, o którymmowa w 3 ust. 1, nie ma wpływu, a także w przypadku rozwiązania odrębnej umowy pomiędzy Organizatorem a Beneficjentem dotyczącej Akcji.
 1. Uczestnicy zostaną  niezwłocznie  poinformowani  o skróceniu  lub  odwołaniu  Akcji za pośrednictwem strony internetowej:https://www.deerdog.pl
 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie         z        dniem      jego ogłoszenia i jestdostępny pod adresem https://deerdog.pl/pomagamy/regulamin
 2. Organizator, o którym mowa w 3 ust. 1, zastrzega sobie prawo zmianyRegulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków Akcji w stosunkudo Beneficjenta Akcji, o którym mowa w § 3 ust. 2 i Uczestników. Zmianywchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej
 3. Do wszelkich spraw związanych z Akcją i Regulaminem stosuje się przepisyprawa
 4. Kontakt w  związku z realizacją  Akcji  dostępny  jest możliwy  za  pośrednictwem adresu e- mail: info@deerdog.pl