I. Postanowienia ogólne

§ 1

  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki promocji prowadzonej pod nazwą „Rabat na start w sklepie deerdog.pl”, zwanej dalej „Promocją”. 2. Organizatorem Promocji jest Elite Expeditions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Janowskiego 26, 02-784 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249851, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w wysokości: 7300000 zł wpłacony w całości; NIP: 522-00-22-213; REGON: 010644178; e-mail: info@deerdog.pl, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. W Promocji bierze udział sklep internetowy, którego strona główna znajduje się pod adresem http://www.deerdog.pl, zwany dalej „Sklepem internetowym”.

§2

Promocja rozpoczyna się w dniu 10.05.2021 r. a kończy się w dniu 10.05.2022 r.

§3

Promocją objęte są towary sprzedawane w Sklepie internetowym, zwane dalej „Produktami”.

II. Warunki udziału w Promocji

§ 4

W celu wzięcia udziału w Promocji należy w okresie jej trwania zawrzeć z Organizatorem umowę sprzedaży za pomocą Sklepu internetowego i zakupić w ten sposób co najmniej jeden Produkt objęty promocją.

III. Korzyści wynikające ze spełniania warunków udziału w Promocji

§ 5

Osoba, która spełniła warunki udziału w Promocji, zwana dalej „Uczestnikiem”, w zależności od rodzaju Produktów objętych umową sprzedaży, o której mowa w postanowieniu § 4 Regulaminu, otrzymuje rabat, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawartymi w §6.

IV. Warunki promocji

§ 6

Przy zakupie dowolnego produktu dostępnego w Sklepie Internetowym – rabat -10% na bieżący zakup. Warunkiem naliczenia rabatu jest wpisanie przez Uczestnika w procesie zakupu unikalnego kodu nadawanego i przesłanego Uczestnikowi pocztą e-mail z adresu newsletter@deerdog.pl, po wcześniejszym wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie newslettera.

§7

W sytuacji, gdy Uczestnik spełnia również warunki do skorzystania z innej akcji promocyjnej i chce skorzystać z jej warunków, nie może skorzystać równocześnie z promocji określonej w niniejszym regulaminie. W wyjątkowych i indywidualnych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na jednoczesne skorzystanie Uczestnika z niniejszej akcji promocyjnej, co wymaga uprzedniego bezpośredniego kontaktu telefonicznego Uczestnika z Organizatorem.

§3

Korzyści określonych w § 6, nie można łączyć z korzyściami wynikającymi z innych akcji promocyjnych Organizatora.

V. Reklamacje

§ 9

  1. Wszystkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać e-mailem na adres info@deerdog.pl lub pisemnie za pośrednictwem poczty na adres Organizatora.
  2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe zgłaszającego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

§ 10

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad określonych w Regulaminie, informacji można zasięgnąć na infolinii pod numerem telefonu 506065854 lub na adres info@deerdog.pl

§ 11

Regulamin dostępny jest: u Organizatora oraz na podstronie Sklepu internetowego o adresie ………………………