REGULAMIN SKLEPU ONLINE

 

www.deerdog.pl

 

 

Regulamin obowiązuje od 01.01.2024r.

 

 

 

I.     Stosowane definicje.

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem deerdog.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Towarów dostępnych w Sklepie.
 2. Sprzedawca – Dziki Trop Grzegorz Malec, z siedzibą w Warszawie, ul. Żabińskiego 9/16, 02-793 Warszawa, NIP: 951-217-73-21, REGON: 140844070
 3. Administrator danych  osobowych  –  podmiot  decydujący  o  celach  i  środkach  przetwarzania

Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.

 1. Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówienia Towarów dostępnych w Sklepie.
 2. Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy

zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjnanieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i
 4. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.
 5. Towar – wszystkie rzeczy ruchome dostępne w
 6. Trwałość towaru – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego
 7. Reklamacja – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z brakiem zgodności Towaru z

umową.

 1. Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Towaru złożone przez Gwaranta, Wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Do towarów objętych gwarancją dołączone zostaną oświadczenia gwarancyjne

 

 1. Gwarant – przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne, np. producent, importer, dystrybutor Towaru lub Sprzedawca.
 2. Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, zapisywania Towarów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień realizowanych w Sklepie.
 3. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

 

II.  Postanowienia ogólne

 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami
 2. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania

decyzji.

 1. Sprzedawca jest podatnikiem
 2. Sprzedawca wystawia paragony fiskalne i faktury
 3. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić Sprzedawcy na etapie składania Zamówienia.
 4. Dostawa Towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej
 5. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są
 7. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu,

zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

III.                     Formy płatności.

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
  1. przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr: 66 1140 2004 0000 3102 7617 9951, prowadzonym przez mBank S.A.w terminie 3 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia.
  2. płatność online – przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności dostarczony i obsługiwany przez PayPro S.A. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, wpisaną do rejestru VIII Wydz. Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000347935, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i    Wilda    w         Poznaniu,

 

 1. płatność za pobraniem – opcja płatności dostępna w przypadku zamówienia Towaru, polegająca na

uiszczeniu przez Kupującego płatności przy odbiorze Towaru.

IV.                     Zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Aby dokonać zakupu w Sklepie należy wejść na stronę internetową Sklepu, tj. deerdog.pl, a następnie wybrać Towar, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 2. W celu dokonania zakupu niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
  1. dodanie wybranego Towaru do koszyka,
  2. wypełnienie formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,
  3. podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,
  4. wskazanie danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
  5. wybór formy płatności,
  6. akceptacja regulaminu Sklepu,

 

 1. potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

lub o równoważnej treści.

 1. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do  złożenia  Zamówienia,  wyświetli się

podsumowanie Zamówienia.

 1. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy

sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

 1. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca dostarczy Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, w szczególności w formie Regulaminu Sklepu online zapisanego w formie PDF, na podstawie którego doszło do zawarcia umowy, w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.

 

V.  Termin realizacji zamówienia i dostawa Towarów.

 1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towary w terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
 2. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
 3. W przypadku Zamówienia za pobraniem Towar jest wysyłany w terminie do 2 dni roboczych, po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dokonania Zamówienia przez Kupującego.
 4. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
 5. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
 6. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.
 7. Kupujący ma do wyboru kilka możliwości sposobu dostawy, w tym: do 5kg do 10kg do 20kg do 30kg
1.Dostawa kurierem GLS- czas dostawy do 2 dni roboczych, koszt:    11,86 12,77 13,80 15,17
2.Dostawa kurierem InPost – czas dostawy do 2 dni roboczych, koszt 16,22 16,53 16,98 17,83
3.Dostawa Pocztą Polską – czas dostawy do 2 dni roboczych, koszt    12,49 13,29 14,69 16,79
 1. Dostawa Towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej
 2. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.

 

VI.                     Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

 1. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w dalszej części Regulaminu.
 2. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od
 3. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni, licząc od dnia następnego od momentu objęcia przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w posiadanie Towaru.
 4. Gdy umowa obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub częścią jeśli umowa polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
 5. Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać na adres e-mail Sprzedawcy: info@deerdog.pl
 1. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać ze wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego

przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość DeerDog

 1. Konsument lub Klient-Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, podając:
  1. dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta lub Klient-Konsumenta,
  2. nazwę lub symbol zwracanego Towaru,
  3. datę otrzymania Towaru przez Konsumenta lub Klient-Konsument,
  4. numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca niezwłocznie  prześle  Konsumentowi  lub  Klientowi-Konsumentowi  potwierdzenie  otrzymania

oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podany przez niego adres e-mail.

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 

VII.                 Wyjątki od odstąpienia od umowy.

 

 1. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi i Klientowi- Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji

konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

 1. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin

przydatności do użycia;

 1. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 3. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 4. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 2. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 3. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VIII.             Zwrot środków i odesłanie Towaru po odstąpieniu do umowy zawartej na odległość.

 1. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta lub Klienta- Konsumenta do momentu otrzymania Towaru od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru.
 3. Konsument lub Klient-Konsument powinien zwrócić Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwroty Towaru należy kierować na adres: e-Packman Sp. z o.o. (DEER DOG), Centrum Logistyczne Segro, Ul. Ożarowska 40/42 hala G, 05-850 Duchnice.

 

IX.                     Zwrot kosztów dostawy przy odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 1. Konsument lub Klient-Konsument nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej

wysyłki Towaru do Sprzedawcy.

 1. Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument lub Klient-Konsument to w szczególności koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt dostawy Towaru liczony jako

najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Konsumenta lub Klienta- Konsumenta w sytuacji, gdy:
  1. Sprzedawca dostarczył Towar bezpłatnie,
  2. Konsument lub Klient-Konsument zwraca część zamówionych Towarów, a koszty dostawy nie były liczone od         sztuki    tylko     od         całości                        Zamówienia.

 

X.  Uprawnienia konsumenckie w przypadku niezgodności Towaru z umową.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towary zgodne z umową.
 2. Towar jest zgodny z umową w szczególności, jeżeli:
  1. zgodne z umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  2. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  3. występuje w takiej ilości i posiada takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju.
 3. W przypadku niezgodności Towaru z umową w terminie do 2 lat od daty dostarczenia Towaru Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo żądania wymiany lub naprawy Towaru, a w razie niemożności albo odmowy doprowadzenia w ten sposób Towaru do zgodności z umową, do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.
 4. Reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie. W celach dowodowych, Sprzedawca zaleca aby reklamacje dotyczące Towaru były wysyłane w formie pisemnej lub mailowej, na adres e-mail Sprzedawcy.
 5. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,
  2. nazwę zakupionego Towaru,
  3. opis reklamacji,
  4. datę ujawnienia się niezgodności Towaru z umową,
  5. potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności można przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres, w tym adres e-mail, umożliwiając mu zapoznanie się ze stanowiskiem Sprzedawcy.

 

 1. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego Towaru, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji z tytułu niezgodności z umową.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 3. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru,istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim towar został nabyty.
 5. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i

materiałów, ponosi Sprzedawca.

 1. Konsument lub Klient-Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub
 2. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on

odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 1. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową, jeżeli wyraźnie poinformował Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, że dana cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, a Klient-Konsument lub Konsument, najpóźniej w chwilizawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego polapotwierdzającego akceptację na formularzu Zamówienia lub w formie wiadomości e-mail wysłanej do Sprzedawcy, potwierdzającej taką akceptację.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Klient-Konsument może złożyć oświadczenie o

obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową ze względu na niemożność lub nadmierne koszty,
 1. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta,
 2. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do

zgodności z umową;

 1. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej naprawy lub wymiany lub z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 2.
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument lub Klient-Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz ztowarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Klient-Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument,chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi

 

XI.                     Gwarancja.

 1. Niektóre Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Gwaranta (producenta lub dystrybutora Towaru).
 2. Jeśli dany Towar jest objęty gwarancją to do niego dołączony jest przez producenta lub dystrybutora dokument
 3. Okres gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym oraz opisie Towaru lub Produktu.
 4. Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień wynikających z niezgodności Towaru z

Umową.

XII.                 Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest
 2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym w celu dostarczenia Produktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne.
 3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności (RODO) dostępnej na stronie https://deerdog.pl/polityka- prywatnosci/

 

XIII.                 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług.

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
  1. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
  2. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
  3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w

szczególności:

 1. aktualny system antywirusowy,
 2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które

dotyczą bezpieczeństwa,

 1. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,
 2. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF, .DOC, .XLS.
 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

 

XIV.                    Rejestracja w Sklepie i założenie Konta.

 1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w
 2. Założenie Konta jest

 

 1. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych, jak i przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia.
 2. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
 3. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom
 4. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 5. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.

 

XV.                     Newsletter

 

 1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera

Sprzedawcy.

 1. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 2. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 3. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
 4. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się),

która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.

 1. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.
 2. Konsument oraz Klient-Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy i dostarczenia

 

XVI.                    Formularz kontaktowy

 

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą

dedykowanego formularza na stronie Sklepu.

 1. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest
 2. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się skutecznie kontaktować ze Sprzedawcą.
 3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane

dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

XVII.         Autorskie prawa majątkowe

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody

Sprzedawcy.

 1. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym

wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która

 

dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.

XVIII.    Platforma ODR.

 1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i

Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.

 1. Platforma ODR                    jest                    dostępna                    pod                    adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 1. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie.
 2. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 3. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

XIX.             Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 1. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany

zgodnie z umową przesłać Towar Kupującemu.

 1. Konsument posiada uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem
 2. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz

sporządzić jego wydruk.

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej

Sprzedawcy.

 1. O każdej planowanej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Kupujących drogą mailową, wysyłając treść zmienionego Regulaminuna co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie, na adresy Kupujących, które posiada, a nadto umieści na stronie Sklepu, z odpowiednim wyprzedzeniem, stosowną adnotację.