Właścicielem sklepu internetowego deerdog.pl jest Elite Expeditions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Janowskiego 26, 02-784 Warszawa NIP: 5220022213, REGON: 010644178, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy dla m. st. Warszawy pod numerem 0000249851.

Majątkowe prawa autorskie do strony internetowej, znaku graficznego i treści zawartych należą do Właściciela sklepu deerdog.pl na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zm.), zatem żadne z materiałów znajdujących się na stronie internetowej deerdog.pl nie mogą być w jakikolwiek wykorzystywane, powielana, utrwalane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedającego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin

a) Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym deerdog.pl oraz zasady dostawy zakupionych towarów do klienta.

b) Regulamin ten stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

c) Złożenie przez klienta zamówienia w sklepie internetowym deerdog.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad.

2. Wymagania techniczne

W celu korzystania z Sklepu internetowego i składania zamówień w Sklepie internetowym niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) posiadanie komputera z włączoną opcję obsługi plików typu „cookie” lub innego urządzenia z dostępem do sieci internet,

b) posiadanie systemu operacyjnego: Windows lub Linux (z konsolą graficzną), Mac OS lub Android,

c) posiadanie przeglądarki internetowej z obsługą Java Script: Internet Explorer w najnowszej wersji, Google Chrome w najnowszej wersji, Mozilla Firefox w najnowszej wersji Safari w najnowszej wersji Opera w najnowszej wersji lub inne wersje mobilne,

d) posiadanie konta poczty elektronicznej,

e) posiadanie numeru telefonu komórkowego.

II. ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.  Działalność

Sprzedawca oferuje Klientom następujące usługi prowadzone drogą elektroniczną:

a) sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową Sklepu internetowego deerdog.pl

b) zakładanie indywidualnych kont w Sklepie internetowym

c) przesyłanie informacji handlowej w formie newslettera

Sprzedawca umożliwia dostawę towarów z asortymentu Sklepu internetowego na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Kupujący

Z oferty Sklepu internetowego mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (dalej łącznie „Klient”).

3. Ceny

a) Ceny towarów oraz koszty dostawy przedstawione w Sklepie internetowym deerdog.pl są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, wyrażonymi w złotych polskich.

4. Oferta handlowa

Zamówienie (dalej „Zamówienie”) przesłane przez Klienta poprzez Sklep internetowy stanowi oświadczenie woli Klienta, będące złożeniem przez Klienta Sprzedawcy oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w Zamówieniu. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność towarów na stronie internetowej Sklepu internetowego nie jest jednoznaczne z dostępnością towarów w magazynie i możliwością realizacji Zamówienia.

5. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

6. Dostawa i koszty dostawy

Realizacja dostawy może być wykonana za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości zamówienia. Realizacja dostawy jest możliwa wyłącznie na terytorium Polski.

Koszt dostawy na terenie Polski

a) W przypadku gdy wartość zamówienia wynosi 199 zł lub mniej (cena obejmuje przesyłkę kurierską do 20 kg lub o wymiarach opakowania 60x40x35cm oraz przygotowanie paczki do transportu kurierem) koszt dostawy zo

b) 0 zł – w przypadku gdy wartość zamówienia wynosi 200 zł lub więcej.

W przypadku konieczności poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów pakowania i transportu, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i za jego akceptacją zostanie przesłany link do dodatkowej płatności poprzez bramkę płatności online bądź wiadomość email z numerem konta Sprzedawcy do dokonania przelewu tradycyjnego.

III. KONTO

1. Rejestracja

a) Przy złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym konieczna jest rejestracja w Sklepie internetowym i założenie Konta zgodnie z Regulaminem. Przeglądanie towarów Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.

b) Klient może dokonać rejestracji w Sklepie internetowym po kliknięciu w zakładkę „Załóż Konto” na stronie głównej Sklepu internetowego podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

c) Rejestracja w Sklepie internetowym polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez:

         i. podanie obligatoryjnie następujących danych:

• adres poczty elektronicznej

• hasło – Hasło musi składać się co najmniej z sześciu (6) znaków: wielkie i małe litery oraz minimum jeden znak specjalny,

• imię i nazwisko,

• adres zamieszkania (ulica, numer bloku, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy),

• numer telefonu,

• adres dostawy – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

• nazwa firmy – dotyczy Klientów dokonujących zakupu w imieniu firmy z wymogiem faktury VAT;

• numer NIP – dotyczy Klientów dokonujących zakupu w imieniu firmy z wymogiem faktury VAT;

ii. akceptację Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu internetowego.

a) Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne do założenia Konta w Sklepie internetowym i złożenia zamówienia.

b) Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i jego zatwierdzeniu, Klient na podany przez siebie w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej otrzyma wiadomość e-mail wysłaną przez Sprzedawcę, potwierdzającą założenie Konta w Sklepie internetowym deerdog.pl.

c) Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail z informacją o założeniu Konta w Sklepie internetowym. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez Sprzedawcę przez czas nieoznaczony.

d) Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczeniu Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym w każdym czasie i bez podawania przyczyny poprzez usunięcie Konta poprzez Stronę Internetową deerdog.pl, przesłanie wiadomości na adres e-mail   info@deerdog.pl ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail podanych podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy: Elite Expeditions sp. z o.o., ul. Janowskiego 26, 02-784 Warszawa.

e) Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy Klient korzysta z Konta lub Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub w sposób zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego. Informacja o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta zostanie przesłana przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

f) W wyniku wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym, Konto zostanie usunięte przez Sprzedawcę.

g) W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji handlowych dotyczących Sklepu internetowego poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu internetowego. Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczeniu Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym. Zgodę można wycofać w każdym czasie przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej lub przy pomocy Danych kontaktowych określonych w pkt. I. c) Regulaminu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.

IV. ZAMÓWIENIE

1. Składanie i akceptacja Zamówienia

a) Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

b) Zamówienie składa się wybierając z towary z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej deerdog.pl, poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” przy danym towarze, a następnie wskazanie formy dostawy przedmiotu Zamówienia, sposobu płatności oraz potwierdzenie Zamówienia.

c) Potwierdzenie całego Zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku „Potwierdź zamówienie”. Klient do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” ma możliwość modyfikacji Zamówienia. W celu modyfikacji Zamówienia Klient powinien nacisnąć przycisk „Wróć do Sklepu” widoczny podczas procedury składania Zamówienia.

d) Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia przedstawiona jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności oraz formy dostawy przedmiotu Zamówienia. Zarówno liczba zamowionego towaru, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie.

e) Realizacja Zamówienia możliwa jest po podaniu następujących danych: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer bloku, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), numer telefonu, adres dostawy, a przy zamówieniach dokonywanych przez firmy: nazwy firmy i numeru NIP i jest możliwa po akceptacji Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu internetowego.

f) Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem.

g) Po potwierdzeniu zamówienia dokonuje płatności w wybrany przez siebie sposób.

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

Przyjęcie Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej na podany przez Klienta adres e-mail wraz z numerem Zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie.

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z numerem Zamówienia, o której mowa powyżej zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Prawo odstąpienia od umowy

a) Z zastrzeżeniem postanowień pkt h) poniżej Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.

c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien przesłać do Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.

d) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

e) W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie pogorszonym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres magazynu Sprzedawcy:

e-Packman Sp. z o.o. (DEER DOG)
Centrum Logistyczne Segro
Ul. Ożarowska 40/42 hala G
05-850 Duchnice

f) ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

g) W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności za zamówienie, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie.

h) Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia, w szczególności: mięso świeże i mrożone, wędliny, wyroby garmażeryjne świeże.

4. Termin realizacji dostawy

a) Zamówienia realizowane na terenie Polski dostarczane są przez firmę kurierską w dniach poniedziałek-sobota.  W przypadku zamówienia towarów, przy których znajduje się adnotacja mówiąca o wydłużonym terminie przygotowania / dostawy, dostawa całości zamówienia będzie zrealizowana w terminie dotyczącym towaru o najdłuższym czasie przygotowania / dostawy.

b) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zaproponowanej przez Klienta godziny dostawy w przypadku wystąpienia problemów logistycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu zmiany z Klientem mailowo lub telefonicznie.

c) Zamówienia z wybraną formą płatności „Przelew bankowy” tradycyjny będą przekazane do realizacji po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedającego. Od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego obowiązują powyższe terminy realizacji i dostawy.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni, w których nie będzie możliwa dostawa.

7. Odmowa realizacji Zamówień

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:

a) istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej Zamówienie.

b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów.

c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

8. Faktura

a) Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon, obejmujące dostarczane pozycje Zamówienia. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

b) Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP.

V. PŁATNOŚCI

a) Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

• w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej realizację przez Sprzedawcę Zamówienia,

• lub poprzez płatność on-line przy wykorzystaniu bramki płatności Przelewy24.

b) Tytuł wykonanego przelewu powinien zawierać numer Zamówienia.

c) Zamówienia nieopłacone do godz. 15:00 w terminie 2 dni po złożeniu przez Klienta zamowienia, będą anulowane. Sprzedawca nie jest w takim przypadku związany złożonym Zamówieniem.

VI. DOSTAWA

1. Dostawca

Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru.

2. Nieobecność klienta

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego trakcie składania Zamówienia adresem dostawy, pracownik sklepu internetowego lub kurier podejmie próbę kontaktu z Klientem telefonicznie. Jeśli ustalony zostanie nowy termin dostawy, zamówienie zostanie dostarczone ponownie w nowym wyznaczonym terminie. W takim wypadku Klient zostanie obciążony podwójną opłatą za transport. Sklep deerdog.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (towary łatwo psujące się, towary świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia z tego powodu bez zapłaty ceny sprzedaży.

3. Odmowa przyjęcia

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia towarów objętych Zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad Regulaminu.

VII. REKLAMACJE I ZWROTY

a) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 2 dni od dostarczenia Zamówienia, z zastrzeżeniem punktu b) poniżej. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie.

b) Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.

c)  Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

d) Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.

e) Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

f) Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie internetowym są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich towarów i mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądam towaru a jego zdjęciem w Sklepie internetowym.

VIII. NEWSLETTER

a) Usługa Newsletter jest dobrowolna i nieodpłatna oraz polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta informacji o charakterze reklamowym i handlowym.

b) Z usługi może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu internetowego, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji o nowościach i klikając przycisk „OK”. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie od Sprzedawcy. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

c) Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej lub przy pomocy Danych kontaktowych określonych w pkt. I. c) Regulaminu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.

d) Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do newslettera, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub Regulaminu, w tym ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w związku z przełamywaniem zabezpieczeń strony internetowej Sklepu internetowego, o czym powiadomi Klienta.

IX. DANE OSOBOWE

a) Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

b) Dane osobowe podawane są przez Klientów przy składaniu zamówienia w Sklepie internetowym, a także w związku z wysyłaniem informacji handlowych/Newsletter’a.

c) Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu  w zakładce „Polityka prywatności”.

d) Klient oświadcza, że wprowadzone przez niego dane w Sklepie internetowym są prawdziwe, kompletne i rzetelne.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług Sklepu internetowego deerdog.pl ma obowiązek podawania prawdziwych informacji. Zamówienia zawierające treści fałszywe bądź bezprawne nie będą realizowane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Wiadomości email

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Zwrot środków płatniczych

W przypadku odmowy realizacji Zamówienia zgodnie z Regulaminem lub w przypadku anulowania przez Klienta Zamówienia wcześniej opłaconego, Sprzedawca dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

4. Regulamin

a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany cennika, przepisów prawa lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty udostępnienia Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz od daty poinformowania Klientów o zmianie. Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o braku akceptacji Regulaminu usunie Konto Klienta założone w Sklepie Internetowym. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

b) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem aktywnego linku dostępnego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz sporządzić jego wydruk.

5. Spory

a) Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

b) Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje odnośnie pozasądowych procedur wskazanych powyżej dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

6. Prawo właściwe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2016 r. poz. 380 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).